fundament szambaBudowa/legalizacja urządzeń wodnych

Ustawa prawo wodne przewiduje kilkanaście urządzeń wodnych, na których budowę należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne:

  • urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,
  • sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami,
  • stawy – w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji (z wyłączeniem stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na wykonanie stawu - te wymagają zgłoszenia wodnoprawnego.),
  • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych,
  • obiekty energetyki wodnej,
  • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych,
  • stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
  • urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych,
  • mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie.

Wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów wymaga zgłoszenia wodnoprawnego. Należy pamiętać, że pomost to urządzenie wodne, które nie służy cumowaniu jednostek pływających.

  • stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

Jeżeli posiadasz już któreś z nich, a nie uzyskałeś wcześniej pozwolenia wodnoprawnego na budowę jesteś zobowiązany do legalizacji takie urządzenia. Brak będzie skutkował kontrolą Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i w najlepszym razie skończy się nakazem legalizacji. W pośrednim mandatem, w najgorszym nakazem rozbiórki.

 

 

Masz pytania dotyczące naszej oferty transportu odpadów lub innych usług, jakie świadczymy? W takim razie zachęcamy do wypełnienia krótkiego formularza kontaktowego.

Czytaj więcej